PRIVACYVERKLARING

Jouw persoonsgegevens worden door Caractère nv (Korte Keppestraat 19, B-9320 Erembodegem, Aalst ) verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van jouw offerte-aanvraag/reservatie en voor direct marketing (om jou nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien je niet wil dat wij jouw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@caractere.be. Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je jou wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

PRIVACYBELEID Caractère nv neemt jouw privacy ter harte en treft dan ook alle passende maatregelen om jouw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"), in beide gevallen tezamen met alle wetgeving waarmee zij worden ingevoerd of aangevuld en eventuele andere toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming of privacy.

Caractère nv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan je terecht op info@caractere.be.

Verwerkingsdoeleinden

Caractère nv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en reservatiebeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van offerte-aanvragen/reservaties, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) (toestemming), (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming weer in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen van de groep binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Caractère nv verbonden zijn of met enige andere partner van Caractère nv; zijnde hotels, luchtvaartmaatschappijen, verhuurfirma’s van auto’s, ferry’s, serviceproviders ter plaatse,…

Caractère nv garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Verder zal Caractère nv jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder jou voorafgaande toestemming tenzij Caractère nv daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Wij engageren ons ertoe de verworven gegevens onder geen enkel beding door te verkopen aan derde partijen voor commerciële doeleinden.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Beveiliging

Wij hechten belang aan de bescherming van de veiligheid van jouw gegevens. We maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om jouw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonlijke gegevens die jij met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben. Geen enkel beveiligingssysteem is gegarandeerd 100% veilig. We kunnen daarom de veiligheid van jouw gegevens niet op absolute wijze garanderen en geen aansprakelijkheid aanvaarden voor ongeautoriseerde toegang daartoe. Door de Diensten van Caractère nv te gebruiken of door gegevens aan ons te verstrekken langs een andere weg, stem je ermee in dat we elektronisch met jou kunnen communiceren over beveiligings-, privacy- en beheerproblemen in verband met jouw gebruik van deze diensten.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@caractere.be. Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Caractère NV Korte Keppestraat 19 B-9320 Erembodegem, Aalst 053/63 00 77 info@caractere.be BE0474.874.188 Reisvoorwaarden Disclaimer Privacy
Copyright © 2023 Caractère. All rights reserved. Website by Servico Aanmelden